Bekijk groter

Mos- en Groen Reiniger

000902

Nieuw product

Mos- en Groen Reiniger is een speciaal reinigingsprodukt gecreëerd voor het reinigen groene aanslag op (rieten) daken, muren, metselwerk, beton, natuursteen, (houten) terrassen en sierbestrating.
Mos- en Groen Reiniger kan op ieder ondergrond verwerkt worden.
Mos- en Groen Reiniger is geregistreerd met toelatingsnummer 16152 N.

Meer details

€ 24.90 incl. btw

Meer informatie

Mos- en Groen Reiniger is een speciaal reinigingsprodukt gecreëerd voor het reinigen groene aanslag op (rieten) daken, muren, metselwerk, beton, natuursteen, (houten) terrassen en sierbestrating.
Mos- en Groen Reiniger kan op ieder ondergrond verwerkt worden.
Mos- en Groen Reiniger is geregistreerd met toelatingsnummer 16152 N.

Bijzondere voordelen
- Geen spuitlicentie
- Veilig voor alle ondergronden
- Groen blijft langdurig weg
- Geen etsende werking
- Werkt langdurig preventief
- Geen dampschade

Toepassingsmogelijkheden:
Mos-en Groen Reiniger is een speciaal reinigingsprodukt ontwikkeld voor het reinigen groene aanslag op (rieten) daken, muren, metselwerk, beton, natuursteen, (houten) terrassen en sierbestrating.
Mos-en Groen Reiniger is veilig voor elke ondergrond.
Mos-en Groen Reiniger is een geregistreerd product en heeft toelatingsnummer 16152 N.

Gebruikersaanwijzing
1. Het te behandelen oppervlak met de aanbevolen oplossing van 1:10 tot 1:40 inspuiten (met lage druk, grove druppel, of (met borstel) inwassen.
2. Wacht minimaal 2 tot 3 weken, indien het een droge periode betreft, nadien afspuiten met gepaste druk water (indien noodzakelijk).
3. Bij zware vervuiling, herhaal de behandeling (indien noodzakelijk).

Materiaalverbruik:
Sterk afhankelijk van de poreusheid en vochtigheidsgraad van de te behandelen ondergrond en de gekozen applicatiewijze. Het verbruik kan, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond, variëren tussen de ca. 5 m2 p/ltr. bij poreuze ondergronden tot ca. 10 m2 p/ltr. bij beperkt poreuze ondergronden Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten:
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- Voorkom dat het product het oppervlaktewater bereikt.
- Altijd verwerken boven de 8℃, en niet in de volle zon of op een hete ondergrond.

Bijzondere voordelen:
- Saneert de ondergrond tot diep in de poriën van de ondergrond en werkt bovendien sterk preventief.
- Is spaarzaam in gebruik en maakt in veel gevallen schrobben en/of borstelen overbodig.
- Veroorzaakt geen kleurverandering van het behandelde materiaal.
- Tast glas, (natuur)steen, beton, riet, trespa, gegalvaniseerde materialen, hout, aluminium, kunststoffen, RVS, rubber, chroom en verf, niet aan

Eigenschappen:
Fysieke eigenschappen: Vloeistof
Kleur: Kleurloos
Reuk: Nauwelijks
pH: 8
Afbreekheid: 100% Biologisch afbreekbaar

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP):
H-Zinnen:
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Zinnen:
- P260 - Nevel spuitnevel niet inademen.
- P273 - Voorkom lozing in het milieu.
- P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen- GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

Emballage en bedrijfsafval:
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen. Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid.
Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.